Видове товарни превози

видове товарни превози

Превозът на товари

Превозът на товари е една от основите за развитие на стоково-паричните отношения. Превозът на товари е доста сложен процес, който обединява огромен брой държавни и търговски структури. Специалисти и превозни средства и т.н. Има няколко вида превоз на товари. Международни превози на товари. Те се характеризират с факта, че точката на отправяне на товара и точката на местоназначение са в различни държави. За да се достави товар до местоназначението, понякога е необходимо да се преминат няколко граници. А това от своя страна е свързано с необходимостта от получаване на подходящи разрешителни и преминаване през много процедури. Междурегионалният транспорт на стоки е свързан с движението на стоки в рамките на една държава от един регион в друг. Създавайки избор за потребителите и прави вашата компания конкурентна. Този вид превоз на товари е най-разпространен сред търговските организации. Но въпреки факта, че държавните граници не преминават при доставка на товари, въпреки това е необходимо да се получат подходящи разрешителни за превоз. Видове товарни превози.

Видове товарни превози

Също така видовете превоз на товари се отличават с естеството на превозното средство за автомобилен, железопътен, въздушен транспорт. При доставка на стоки най-често се използват автомобилни товари. Тъй като те са най-оптимални по отношение на материалните разходи. Видове товарни превози. Ако обаче дестинацията е далеч от федералните магистрали, често се използват железопътни товарни превози. Въздушният транспорт се използва в случаите на ограничен срок, когато поради загуба на време са възможни сериозни икономически щети за предприятието. Или при отсъствие на някой друг с достъп до точката на доставка на стоките. Така нареченият мултимодален транспорт е транспортирането на стоки до местоназначението им с помощта на няколко транспортни средства: автомобилен, железопътен, морски или въздушен транспорт. За удобство на клиента много спедиторски компании използват така наречените сборни товари. Ако клиентът трябва да достави малък товар и поръчката на контейнер е икономически нерентабилна, предлага се този метод. Стоките на клиента се доставят в склада за консолидация, където се натрупват поръчки за превоз на стоки по същия или подобен маршрут. Стоките се изпращат до местоназначението им. В този случай клиентът плаща за определено място, заето от неговия товар, като товарът може да се състои от една кутия.

Класификация на товарите

Когато поръчват какъвто и да е вид транспорт, опитни компании предлагат няколко възможности за транспорт. Съчетаващи различни видове транспорт на товари. Научната дефиниция на понятието „класификация на стоките“ е разпределението на превозваните стоки по секции, групи и позиции. Това определение не дава никаква представа за това какво всъщност е класификацията на товара и най-важното как е изградена. Класификацията на стоките по превозвачи се извършва според различни критерии. Товарите могат да се различават по принадлежността си към определен отрасъл на икономиката. Те също така разграничават стоките по местоназначение – суровини, готови продукти, горива, битова химия, домакински уреди, нетрайни и опасни товари и др., По вида на подвижния състав и по транспортните характеристики, като обем, размери, обемност и др. Често един и същ товар може да бъде класифициран по различни начини, в зависимост от избрания атрибут.

Опасни и нетрайни товари

Класификацията на такива стоки е следната. Опасните стоки включват предмети или вещества, чието транспортиране е изпълнено с увреждане на човешкото здраве, околната среда, както и увреждане на имуществото. Съществува специален списък на опасните товари. Опасните товари заемат специално място в класификацията на стоките. Тъй като тяхното транспортиране е свързано с риск и трябва да се извършва при спазване на най-строгите мерки за безопасност. Освен това съществуват редица правила и изисквания не само директно към транспортирането на такива стоки, но и към подвижния състав. Също така и на борудването на камионите, превозващи такива стоки, и присъствието на специално обучен спедитор. Нетрайните стоки, изискват специални условия за съхранение (ниво на влажност, температурни условия) и срокове за доставка. В противен случай те ще станат неизползваеми по време на транспортиране или ще загубят ценните си качества. Класификацията на такива стоки включва основно хранителни продукти. Видове товарни превози

Извънгабаритни и супер тежки товари

Такива товари имат нестандартни размери, тегло, обем и т.н. Тяхното транспортиране е свързано с големи трудности, тъй като често такъв товар не може да бъде транспортиран по стандартни методи. За такива стоки понякога е необходимо да се създадат специални превозни средства и да се измислят специални методи. Да се разработят специални маршрути за тяхното транспортиране. Пример за извънгабаритни и свръхтежки товари е жилищна сграда, сондажна платформа, тежки генератори и други. Живите товари. Класификацията на този вид товари включва говеда, всички видове домашни птици и други селскостопански животни. Освен това много често хората, тръгвайки на пътуване, вземат със себе си домашни любимци – кучета, котки и др., Които също представляват за транспортните компании живи товари.

Организация при превоз

Класификацията на стоките, превозвани от транспортни компании. Според една или друга характеристика и показатели е необходима на превозвачите на товари за правилната организация на процеса на превоз на товари. За да се рационализира и оптимизира както самият транспортен процес, така и подготвителната работа, необходима за всяка конкретна случай. Превозът на дълги товари в много отношения е подобен на превоза на много големи. Извънгабаритни товари и съответно изисква не само специален, индивидуален подход към себе си, но и използването на специализирана техника за автомобилен транспорт.
Също така е необходимо да се вземе предвид самата специфичност на такива стоки. Освен това дори на етапа на товарене (разтоварване). Видове товарни превози. В края на краищата такива стоки са много трудни не само за транспортиране, но и за придвижване. Това изисква специално обучени, квалифицирани товарачи, които имат уменията да работят с дълги товари. Транспортирането на дълги товари изисква задължително разработване и подготовка на маршрута на движение. От самото начало на движението на товара, до момента, в който той е доставен на клиента.